Privacy

Beleid persoonsgegevens en privacy Foto en Videoclub Stichtse Vecht

Foto en Videoclub Stichtse Vecht gebruikt persoonlijke gegevens van leden voor het organiseren van activiteiten, interne communicatie zoals via e-mails en nieuwsbrieven (LaPosta), naam en telefoonnummer voor noodgevallen (ICE) en de contributie-handling.

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn dit de
volgende persoonlijke gegevens:
• Naam, adres, postcode en woonplaats;
• Telefoonnummer en/of mobiele telefoonnummer;
• E-mail adres;
• Bankrekeningnummer;
• Inlog gegevens website;
• IP adres;

De vereniging zal de persoonsgegevens van haar leden behoorlijk en zorgvuldig verwerken en passende maatregelen nemen ter bescherming tegen datalekken.

Deze gegevens zijn opgeslagen op de computers van de voorzitter, de secretaris en de penningmeester en worden bewaard zolang het lidmaatschap duurt. Daarnaast hebben beide webmasters toegang tot deze bestanden maar overeengekomen is dat alleen de mailadressen gebruikt worden voor verzending van de nieuwsbrief. Na beëindiging van het lidmaatschap worden alleen NAW-gegevens bewaard voor het uitnodigen van oud-leden voor lustra, totdat het ex-lid is overleden of totdat het lid aangeeft dat deze gegevens verwijderd moeten worden. Door het vrijgeven van zijn gegevens geeft het lid expliciet toestemming dat bovengenoemde persoonlijke gegevens worden vermeld op de ledenlijst. E-mail adressen van andere leden van de club worden in voorkomend geval opgenomen in de adresregel ‘bcc’

Sinds enkele jaren plaatst Foto en Videoclub Stichtse Vecht foto’s met instemming van leden op de website en Facebook. Indien een lid aangeeft bezwaar te maken tegen openbare publicatie van foto’s waarop de persoon uitdrukkelijk, zichtbaar en herkenbaar in beeld wordt gebracht, dan zullen de gewraakte foto’s onverwijld verwijderd worden.

Foto en Videoclub Stichtse Vecht hecht er grote waarde aan zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens van de leden. Deze worden alleen gebruikt door de voorzitter, secretaris of penningmeester. Door bekendmaking van de algemene persoonsgegevens aan de secretaris en van de benodigde financiële gegevens aan de penningmeester stemt de persoon expliciet in met dit privacy reglement.

De vereniging zal zich inspannen om de persoonsgegevens te beveiligen en beveiligd te houden tegen indringers en tegen van buiten komend onheil alsmede onzorgvuldig, ondeskundig en ongeoorloofd gebruik.

Aanspreekpunt voor het privacy beleid in het kader van de AVG is de voorzitter.